БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

Қазақстан Рес­публи­касы, Ал­ма­ты қ,
Бө­кей­ха­нов (Аэрод­ромный) к-сі 49а, Рыс­құлов к-сі. қиылысы
Тел.: +7 (727) 386 3075
Факс: +7 (727) 386 3075
E-ma­il: info@svhkap.kz